Sa pagdating ng bukas

Posted by / 01-Jul-2020 14:01

Sa pagdating ng bukas

” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta?

Nais kong makita itong aking bukirin na gaya ng Lidasan. Mas nanaisin nilang magtanim ng saging, kamoteng-kahoy, kamote o kaya’y mais. Sapagkat hindi nila maisip kung anong klaseng katangahan ang pumasok sa iyong ulo. Tumatagos kahit sa tatlong kumot ang lamig ngayon dito sa aking bukirin. Hindi ko na nga mawari kung ano ang ibang ibon na humuhuni.

Nananawagan sa atin si Apostol San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na maging matatag para sa muling pagbabalik ni Hesus sa wakas ng panahon.

Ayon sa pagpapahayag ng pananampalataya (Credo), si Hesus ay babalik bilang hukom ng mga nabubuhay at mga namatay.

Paano naman tayo makakapaghanda para sa Kapaskuhan? Ang panawagan sa atin sa panahon ng Adbiyento ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan bilang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay.

Paano nating maihahanda ang ating sarili para sa pagdating ni Kristo? At pangatlo, tanggapin natin si Hesus sa Banal na Eukaristiya.

sa pagdating ng bukas-8sa pagdating ng bukas-37sa pagdating ng bukas-48

Napakahalaga ang pagdalo at pakikiisa sa pagdiriwang ng Banal na Misa.

One thought on “sa pagdating ng bukas”

  1. var microsoft = microsoft || ; microsoft.support = microsoft.support || ; microsoft.support.content = (function(){ return { "click Tale Configuration": , "Internal Content Config": , "Mwf Configuration": , "Rps Sign In Info": , "Site Content Config": { "Link Farm Enabled": true, "One Site Service Uri": "https://uhf.microsoft.com//shell/xml/?